فاطمه فاطمه است... :: ..|اُمّ‌الأســـماء|..

..|اُمّ‌الأســـماء|..

[ گــر نگــاهـے به مـا کنــد زهـرا .. درد هـا را دوا کنـد زهـرا ]

..|اُمّ‌الأســـماء|..

[ گــر نگــاهـے به مـا کنــد زهـرا .. درد هـا را دوا کنـد زهـرا ]

..|اُمّ‌الأســـماء|..

شــب تــاریک کنار تو به سر می آید
نام زهــرا به تو بانــو چقـــدر می آید

آبرو یافته هر کس به تو نزدیک شده است
خارهــم پیــش شـــما گل به نظر می آید

و نبـوت به دو تا معـجزه آوردن نیـست
از کنـیزان تـو هـــم معــجزه بر می آید

به کســی دم نزد اما پدرت میـــدانست
وحی از گوشه ی چشمان تو در می آید

پای یــک خــط تعالیــم تو بانو والله
عمر صد مرجع تقلیدبه سر می آید

مــانده ام تو اگـر از عرش بیــایی پایین
چه بلایــی به ســر اهل هنـر می آید

مانده ام لحظه ی پیچیدن عطر تو به شهر
ملــک المــوت پــی چنـــد نفــــر می آیـد

طبقه بندی موضوعی


خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجه‌‌ی بزرگ است.


دیدم فاطمه نیست.


خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است.


دیدم که فاطمه نیست.


خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است.


دیدم که فاطمه نیست.


خواستم بگویم که فاطمه مادر حسین است.


دیدم که فاطمه نیست.


خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است.


باز دیدم که فاطمه نیست.


نه، این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست.


فاطمه، فاطمه است.